© Copyright 2020 e-Pogotowie24.eu

Regulamin

1. Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zlecenia naprawy Sprzętu
 2. Pomoc zdalna – usługa zdalnej naprawy komputera poprzez program do pomocy zdalnej, służący do przejęcia kontroli nad pulpitem Klienta
 3. Serwis komputerowy – usługa naprawy komputera w siedzibie Serwisu lub siedzibie Klienta
 4. Serwisant – osoba dokonująca zdalnej lub stacjonarnej naprawy komputera reprezentowana przez Serwis
 5. Formularz przyjęcia – dokument potwierdzający powierzenie sprzętu do Serwisu zawierający informacje o typie sprzętu, producencie, modelu, numerze seryjnym oraz stanie technicznym i opisie usterki
 6. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz zamówienia usługi znajdujący się pod adresem internetowym: www.e-pogotowie24.eu/formularz_zamowienia.php
 7. Cennik usług mobilnych – cennik usług w siedzibie Klienta, znajdujący się pod adresem internetowym: www.e-pogotowie24.eu/cennik_mobilny.php
 8. Cennik usług stacjonarnych – cennik usług w siedzibie Klienta, znajdujący się pod adresem internetowym: www.e-pogotowie24.eu/cennik_stacjonarny.php
 9. Serwis – VIP Mirosław Szymczyk, 41-800 Zabrze, ul. Klonowa 15/19, NIP: 6482362554
  Nr konta bankowego: Alior Bank: 66 2490 0005 0000 4000 7015 9244
 10. Operator płatności – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
  61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6
  NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357

2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis świadczy usługi dla Klientów prywatnych oraz firm
 2. Serwis przyjmując sprzęt, nie weryfikuje prawa własności Klienta do powierzanego mienia. Klient przekazujący sprzęt do naprawy deklaruje, że ma prawo do jego rozporządzania jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik), wskazując jednocześnie osobę uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi.

3. Pomoc zdalna

 1. Koszt Pomocy zdalnej ustalany jest przez Serwisanta przed przystąpieniem do obsługi i zależny jest od czasu potrzebnego na rozwiązanie problemu; podczas Pomocy zdalnej rozwiązywany jest jedynie problem, który został przedstawiony przez Klienta i wyceniony
 2. Jednorazowa usługa Pomocy zdalnej jest płatna za pośrednictwem szybkich przelewów świadczonych przez Operatora płatności i winna być wniesiona przed rozpoczęciem Pomocy zdalnej.
 3. W przypadku nie naprawienia problemu, całkowita wpłacona kwota zostanie natychmiastowo przelana na konto Klienta
 4. Za usługi Pomocy zdalnej Serwis wystawia Fakturę, która zostanie wysłana za pomocą e-maila (bezpłatnie) lub pocztą tradycyjną listem poleconym za opłatą zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
 5. Klient oświadcza, że posiada zabezpieczenia, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (backup)
 6. Klient zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji Pomocy zdalnej oraz będzie obserwował działania Serwisanta i współpracował z nim w czasie sesji.
 7. Serwis zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej, przez Serwisanta oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez Klienta informacji o charakterze poufnym
 8. Odpowiedzialność Serwisu z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Pomocy Zdalnej ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie Klienta
 9. Warunkiem niezbędnym do świadczenia usługi Pomocy zdalnej jest:
  1. Posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do internetu
  2. Kontakt telefoniczny lub mailowy
  3. Opłacenie usługi Pomocy zdalnej
  4. Pobranie programu oraz jego uruchomienie
 10. Serwis nie odpowiada za zbyt wolne działanie internetu po stronie Klienta

4. Serwis komputerowy

 1. W przypadku, gdy urządzenie dostarczone do naprawy posiada uszkodzone lub częściowo niesprawne - mechanicznie i/lub elektronicznie - nośniki danych (bez względu na metodę składowania danych), Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odtworzenia jakichkolwiek danych z takich nośników
 2. Formularz przyjęcia jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu
 3. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę
 4. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności
 5. Wstępna wycena usługi dokonywana jest w chwili przyjęcia sprzętu do naprawy, jest bezpłatna i niezobowiązująca dla Klienta
 6. Po przyjęciu sprzętu do naprawy, zostaje przeprowadzona szczegółowa diagnoza i wycenione koszty naprawy
 7. W przypadku gdy koszt naprawy po diagnostyce będzie wyższy niż wstępnej wyceny, Klient zobowiązany jest do akceptacji kosztu lub rezygnacji z naprawy
 8. W przypadku gdy koszt naprawy po diagnostyce będzie niższy lub zgodny ze wstępną wyceną a Klient zrezygnuje z usługi, może wtedy zostać obciążony kosztem diagnostyki w kwocie 100 zł.
 9. Zgodnie z Art. 644 K.C. po zaakceptowaniu ostatecznych kosztów usługi, w przypadku rezygnacji z wykonania usługi, Klient zostanie obciążony kosztami wykonanych już czynności i/lub zużytych materiałów.
 10. Wymienione w czasie naprawy sprzętu części lub podzespoły będą zwracane na wniosek Klienta w trakcie odbioru sprzętu. Klient jest zobowiązany wyrazić chęć otrzymania wymienionych części w trakcie trwania naprawy i nie później niż w trakcie odbioru sprzętu.
 11. Serwis informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w toku wykonywanych czynności diagnostycznych i naprawy (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, rozlania matryc itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania czynności serwisowych. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zleceniodawca
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od Serwisu.
 13. Serwis wyznacza maksymalny okres 14 dni (od dnia wykonania naprawy lub odstąpienia od naprawy) na odbiór sprzętu z Serwisu. W przypadku przekroczenia tego terminu Serwis jest uprawniony do naliczania opłaty magazynowej za przechowanie sprzętu w wysokości 3 zł (brutto) za każdy dzień zwłoki. Serwis uzależnia wydanie sprzętu od wcześniejszego uiszczenia opłaty za magazynowanie. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu lub adres email, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.)

5. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Serwisu

 1. Serwis zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, ofertą oraz regulaminem. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn niezależnych od Serwisu
 2. Serwis nie wykonuje usług instalacji nielegalnego oprogramowania, oprogramowania do monitorowania, szpiegowania użytkowników
 3. Serwis ma prawo do nagrywania rozmowy telefonicznej pomiędzy serwisantem a użytkownikiem, oraz do rejestracji zdalnej sesji pomocy
 4. Na wydanie diagnozy i wycenę naprawy serwis zastrzega sobie od 1 do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu.
 5. Na naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis zastrzega sobie do 20 dni roboczych, licząc od dnia akceptacji diagnozy przez Klienta. W przypadku wyniknięcia niespodziewanych komplikacji takich jak inne od zgłoszonej ukryte wady czy niedostępność niezbędnych podzespołów, serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy do czasu, aż zaistnieją warunki umożliwiające jej dokończenie. W takiej sytuacji Zleceniodawca ma prawo w każdej chwili zrezygnować z naprawy.
 6. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, usługi konfiguracji oprogramowania, instalacje systemów operacyjnych oraz wad lub usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników w tym termicznych i chemicznych lub spowodowane zalaniem Sprzętu, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji i składowania.

6. Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient odpowiada za prawdziwość danych podanych w ramach zlecenia wykonania usługi
 2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Cennikiem usług mobilnych i akceptuje jego warunki
 3. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Cennikiem usług stacjonarnych i akceptuje jego warunki
 4. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości, że zlecenie serwisowe wykonywane w dni robocze w godzinach nocnych (20:00 - 8:00), soboty po godz 14:00, niedziele i święta będą wiązały się z dodatkową opłatą wynoszącą 100% standardowej ceny za wykonaną usługę
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych, innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy

7. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych zbieranych przez serwis internetowy jest firma ePogotowie24 - VIP Mirosław Szymczyk
 2. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych personalnych osobom trzecim
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926 i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników Serwisu innym firmom lub osobom. Nie udostępniamy również baz danych zawierających adresy e-mail naszych klientów
 5. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych kontaktowych z bazy danych Serwisu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Kontakt z Administratorem biuro@e-pogotowie24.eu
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdej chwili, o czym zobowiązuję się informować Użytkowników poprzez każdorazowe umieszczanie daty ostatniej aktualizacji na końcu niniejszego Regulaminu.
 3. Klient ma prawo do rezygnacji z usług e-Pogotiwe24 w przypadku braku akceptacji zmian regulaminu.
Ostatnia aktualizacja: 2021.01.01